Jak je to s daněním darů a dědictví? Poměrně častá otázka s jakou se setkávám. Pokusím se to shrnout a pro zjednodušení dát do bodů.

1/ Darovací a dědická daň byla zrušena Zákonem o daních z příjmů již v roce 2014.

2/ Veškeré příjmy jsou součástí běžné daně z příjmů, která pro fyzické osoby činí 15 % a pro právnické osoby 19 % ( tzn. i dary a dědictví). Majetek získaný prostřednictvím daru nezatěžuje daň darovací, ale je jako bezúplatný příjem zahrnutý pod daň z příjmů. To znamená, že vždy v následujícím roce jsou takové dary daněny stejnou sazbou jako všechny ostatní příjmy, pokud ovšem nejsou od daně z příjmů osvobozeny.

3/ Kdy jsem osvobozen od daně z příjmu? Osvobozeni jsou manželé a příbuzní v řadě přímé, ale i příbuzní ve vedlejší (nepřímé) linii. Daň z příjmů tedy nemusíte platit, pokud se řadíte do jedné z těchto skupin
PŘÍMÁ LINIE - manžel/manželka, děti, rodiče, prarodiče a vnoučata
VEDLEJŠÍ LINIE – sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče). 
SPOLEČNÁ DOMÁCNOST - osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce či zůstavitele

4/ Od daně z příjmů jsou dále osvobozeny i dary od jednoho dárce, jejichž hodnota nepřesáhne částku 15 000 Kč za rok (zdaňovací období). Bez ohledu na to, kdo je dárcem. Ostatní fyzické a právnické osoby jsou povinny výslednou daň z příjmů zaplatit

5/ Pokud si nejste naprosto jisti, je vždy nejlepší se obrátit na daňového poradce, který s Vámi probere konkrétní situaci a podá Vám přesnou informaci.